Infrastructuur

 • Infrastructuur

  Infrastructuur
  De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de infrastructuur in het plangebied aangelegd.

  Bouwrijpmaken
  De uitvoering van het bouwrijpmaken is inmiddels gereed.

  De aannemer heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Weg- en trottoircunetten
  • Vuil- schoonwaterriolering
  • Wegverharding (blokverband)
  • Waterhuishouding (greppels en watergangen)
  • Nutsvoorzieningen (hoofdleidingen)

  Woonrijpmaken
  De uitvoering hiervan hangt af van de voortgang van de bouw van de woningen.

   
  Werkzaamheden in deze fase zijn:

  • Openbare verlichting
  • Trottoirs
  • Herstraten wegen
  • Groenvoorziening
  • Inrichting en speelhoek

  Hoogteligging

  Het huidige én toekomstige peil van de kavels bedraagt circa 1.80m+ N.A.P. De aanleghoogte van de wegen in het plangebied is circa 1.87m+ N.A.P.

  De afdeling Vergunningverlening en Handhaving geeft na afgifte van de bouwvergunning de peilhoogte van de woningen aan. De toekomstige eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het op hoogte brengen van de kavels met de bij de bouw vrijkomende grond.